Giá trị cốt lõi

Tại Redwoods Capital, chúng tôi tận tâm xây dựng và phát triển tổ chức với những giá trị cốt lõi mạnh mẽ, tạo nên nền tảng vững chắc cho sự thành công và hài lòng của khách hàng.

Chính trực

Chúng tôi làm việc với các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất và luôn minh bạch với tất cả các nhà đầu tư của mình.

Trách nhiệm

Chúng tôi tự hào trong việc xây dựng niềm tin với các nhà đầu tư bằng cách phản hồi nhanh, đáp ứng sự tin cậy và hiểu biết bằng việc thông tin minh bạch và kịp thời.

Phương pháp tiếp cận thận trọng

Quy trình mua lại của chúng tôi được thiết kế để tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư trong khi vẫn bảo toàn vốn của nhà đầu tư thông qua cách đánh giá và xác minh rất thận trọng.

Thành Công Bằng Cách Làm Tốt

Chúng tôi cố gắng xây dựng mối quan hệ lâu dài với các nhà đầu tư của mình. Redwoods Capital cam kết hình thành quan hệ đối tác đầu tư bất động sản mà ở đó, các nhà đầu tư có cơ hội đầu tư cùng chúng tôi. Chúng tôi đã mang lại các kết quả đầu tư thành công cho các nhà đầu tư của mình, phần lớn trong số họ đã thực hiện nhiều khoản đầu tư với Redwoods trong nhiều năm.

KẾT QUẢ

Dự án

Nhóm Quản lý dự án của chúng tôi hợp tác chặt chẽ với nhóm Mua lại để lập và thực hiện các kế hoạch kinh doanh riêng cho từng dự án, nhằm tối đa hóa mức tăng trưởng Thu nhập hoạt động ròng (NOI) và các cơ hội tài chính khác.

Arive 850

University Landing I & II

The Loft at Gold St